งานห้องสมุด/สื่อการสอน

งานห้องสมุด/สื่อการสอน

การสมัครเป็นสมาชิก PULINET CARD

by pikky

31 May 2018

0 Comments

การสมัครเป็นสมาชิก PULINET CARD ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องเป็น อาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดในสถาบันของห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์วิทยบริการ พร้อมหลักฐานดังนี้ 1. ... Read more