งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

022

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

by nichapat

14 June 2018

0 Comments

         

022

กระบวนการสหกิจศึกษา

by nichapat

14 June 2018

0 Comments

022

กิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559

by nichapat

24 April 2017

0 Comments

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

022

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560

by nichapat

24 April 2017

0 Comments

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา      ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 1.ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย ... Read more

022

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559

by nichapat

24 April 2017

0 Comments

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560         ... Read more