งานทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล

คู่มือการเขียนเล่มปริญญานิพนธ์

by pikky

8 May 2019

0 Comments

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

by pikky

20 July 2017

0 Comments

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

by pikky

7 June 2017

0 Comments

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

by pikky

9 May 2017

0 Comments

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามแบบฟอร์ม กบ.15 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 800 บาท ค่าชมรมศิษย์เก่า 100 บาท สั่งตัดชุดครุยพร้อมเ... Read more

คู่มืองานทะเบียนกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

by pikky

4 May 2017

0 Comments