งานแผนและงบประมาณ

แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้ในการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2561)

by kittichai

27 September 2017

0 Comments

แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 มหาวิทยาลัยฯ (ใช้ในการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561)

by kittichai

26 September 2017

0 Comments

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

by kittichai

17 July 2017

0 Comments

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มนร.02)

by kittichai

11 April 2017

0 Comments

แบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาชีพ

by kittichai

22 March 2017

0 Comments

แบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาการ

by kittichai

22 March 2017

0 Comments

แบบสำรวจความพึงพอใจทำนุบำรุง

by kittichai

22 March 2017

0 Comments

ข้อมูลแผนกลยุทธ์คณะ และแผนปฏิบัติราชการ ใช้ในการเขียนโครงการ

by kittichai

10 November 2016

0 Comments

แผนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ใช้ในการเขียนโครงการ

by kittichai

10 November 2016

0 Comments

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการเขียนโครงการ

by kittichai

10 November 2016

0 Comments