งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2558-2560

by kittichai

28 September 2017

0 Comments

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

by kittichai

23 March 2017

0 Comments

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าศึกษา ดูงาน กิจกรรมเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

by wiyuda

17 March 2017

0 Comments

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าศึกษา ดูงานกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภ... Read more

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

by wiyuda

15 November 2016

0 Comments

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QAฉบับปีการศึกษา 2558-2560ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) C... Read more

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557

by kittichai

7 January 2016

0 Comments

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 ( SAR ระดับคณะ ปี 2557 )