โครงสร้างองค์กร

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดี
รองคณบดี
สำนักงานคณบดี
อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
อาจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ พลาศัย
ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์
นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี
 • กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • สำนักงานคณบดี
สำนักงานคณบดี
กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานบริหารกลาง
 • อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์
 • หัวหน้ากลุ่มงาน
 • งานหลักสูตรและพัฒนา
 • อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์
 • อาจารย์ฮาฟิซ แมแรกาเจ
 • นางสาวนันทวรรณ ทิพย์วรกุล
 • งานทะเบียนและประเมินผล
 • อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์
 • นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่
 • งานบริการวิชาการ
 • อาจารย์ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ
 • นางสาวนันทวรรณ ทิพย์วรกุล
 • งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
 • อาจารย์มุหัมมัด มั่นศรัทธา
 • นางสาวซิรีณ มูดอ
 • งานวิจัย/ตำรา/นวัตกรรม
 • อาจารย์ประทาน ศรีชัย
 • นางสาวซิรีณ มูดอ
 • งานห้องปฏิบัติการ
 • นายอริสท์ มะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • นายมูหามะซือกรี มะอุเซ็ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • นายฮาซัน ยาเด็ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • งานห้องสมุด/สื่อการสอน
 • นางสาวนันทวรรณ ทิพย์วรกุล
 • งานบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
 • อาจารย์มุหัมมัด มั่นศรัทธา
 • อาจารย์พงศกรณ์ เทพษร
 • หัวหน้ากลุ่มงาน
 • งานแผนและงบประมาณ
 • อาจารย์วนัชพร แมงสาโมง
 • นายกิตติชัย ไชยแก้ว
 • งานประกันคุณภาพ/งานKM
 • ระดับหลักสูตร
 • อาจารย์นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์
 • นายกิตติชัย ไชยแก้ว
 • ระดับคณะ
 • อาจารย์วิยุดา โยธากุล
 • นายกิตติชัย ไชยแก้ว
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ฮาบิบ บิณอะฮมัด
 • อาจารย์ชลธิศา เวทโอสถ
 • อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
 • นายกิตติชัย ไชยแก้ว
 • งานบริหารความเสี่ยง
 • อาจารย์นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์
 • นางสาวรุจิรา จันทร์แดง
 • นายกิตติชัย ไชยแก้ว
 • อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน
 • หัวหน้ากลุ่มงาน
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • อาจารย์ปริญญา พานิชย
 • นายพงศธร ภูวพัฒน์
 • งานอาจารย์ที่ปรึกษา
 • อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
 • นางสาวฮัสนี ฮะมะ
 • งานแนะแนว
 • อาจารย์ฮาซัน คอแด๊ะ
 • นายพงศธร ภูวพัฒน์
 • งานธุรการและสวัสดิการ
 • (ทุนการศึกษา/นศท./หอพัก)
 • อาจารย์อิบรอเฮ็ง ปิยา
 • นายพงศธร ภูวพัฒน์
 • งานวินัยและกิจกรรมนักศึกษา
 • อาจารย์ชัยเจริญ มางัดสาเระ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • อาจารย์สุวินันท์ จันทอุไร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อาจารย์ปริญญา พานิชย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • นายพงศธร ภูวพัฒน์
 • นางสาวฮัสนี ฮะมะ
 • งานธุรการและสารบรรณ
 • นางสาวซิรีณ มูดอ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
 • อาจารย์ฮาฟิซ แมแรกาเจ
 • งานคลัง(การเงิน/บัญชี)
 • นางสาวรุจิรา จันทร์แดง
 • นางสาวมารีย๊ะ อีซอ
 • อาจารย์นาซือเราะ เจ๊ะดอเล๊าะ
 • งานพัสดุและยานพาหนะ
 • นางสาวจารวี มณีรัตน์
 • นายซาการียา โดนิกา
 • งานอาคารสถานที่
 • อาจารย์ปริญญา พานิชย
 • งานประชาสัมพันธ์
 • อาจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
 • นายพงศธร ภูวพัฒน์
 • งานประชุมและเลขานุการ
 • นางสาวศิเรมณาระ มหิฤศรคเณศวร
บุคลากรสายสนับสนุน
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
นางสาวรุจิรา จันทร์แดง
นางสาวจารวี มณีรัตน์
นางสาวนันทวรรณ ทิพย์วรกุล
นางสาวซิรีณ มูดอ
นายพงศธร ภูวพัฒน์
งานบุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นายณัฏฐพงศ์ ด้วงจันทร์
นายซาการียา โดนิกา
นางสาวศิเรมณาระ มหิฤศรคเณศวร
นายกิตติชัย ไชยแก้ว
นางสาวมารีย๊ะ อีซอ
นางสาวฮัสนี ฮะมะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่
นายอริสท์ มะ
นายฮาซัน ยาเด็ง
นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ
นายมูหามะซือกรี มะอุเซ็ง
นายแวอาลี แวอุเซ็ง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
คนงาน
นางประภาพร ดำสง
นางสาวกูเยาะ บีดิง
แม่บ้าน
แม่บ้าน

.