ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ปรีชา สะแลแม
อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดี
ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์
อาจารย์พรรณเพ็ญ พลาศัย
อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี