ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดี
ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์
อาจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ พลาศัย
อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี