ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ปรีชา สะแลแม
ผศ.ปรีชา สะแลแม
คณบดี
ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์
อาจารย์พรรณเพ็ญ พลาศัย
อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี