ทำเนียบบุคคลากร

ทำเนียบอาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ชัยเจริญ มางัดสาเระ
ผศ.ปรีชา สะแลแม
อาจารย์อิลยาส มามะ
อาจาย์ซุลกีฟลี มามะ
อาจารย์วิชานันท์ ชะม้าย
อาจารย์ปกป้อง รัตนชู
(ลาศึกษาต่อ)
 (ลาศึกษาต่อ)  (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์
อาจารย์ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
อาจารย์อิมรอน หะยียูโซะ
อาจารย์ฮาซัน คอแด๊ะ
อาจารย์วนัชพร แมงสาโมง
(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์สับรี สะนอ
อาจารย์นิดา แซ่จอง
อาจารย์สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม
อาจารย์สุพรพิศ ณ พิบูลย์
อาจารย์สุวินันท์ จันทอุไร
อาจารย์พลากร พรหมเมศร์
 (ลาศึกษาต่อ)  (ลาศึกษาต่อ)   (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์มัจดี โต๊ะตาหยง
อาจารย์สมาน วิวรรธนโรจน์
อาจารย์มุหัมมัด มั่นศรัทธา
อาจารย์ฮาฟิต แมแรกาเจ
(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อาจารย์ซาการียา สะอิ
ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์
อาจารย์ยรรยง สุรัตน์
อาจารย์ชลธิศา เวทโอสถ
อาจารย์ฮาบิบ บิณอะฮมัด
อาจารย์วิยุดา โยธากุล
 (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
อาจารย์นาซือเราะ เจ๊ะดอเล๊าะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์นิโอะ ปูซู
ผศ.ประทีป หมวกสกุล
อาจารย์ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ
อาจารย์วสันต์ พลาศัย
อาจารย์อิบรอเฮ็ง ปิยา
อาจารย์พงศกรณ์ เทพษร
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ปริญญา พานิชย
อาจารย์ประทาน ศรีชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์มูหามัด เต๊ะยอ
ผศ.อับดุล บินระหีม
อาจารย์นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์
อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์
อาจารย์พรรณเพ็ญ พลาศัย
ว่าที่รต.ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์
อาจารย์ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน
ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์
ทำเนียบฝ่ายสนับสนุน
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
นางสาวรุจิรา จันทร์แดง
นางสาวจารวี มณีรัตน์
นางสาวนันทวรรณ ทิพย์วรกุล
นางสาวณิชาภัสสร์ กาญเดชกุล
นายพงศธร ภูวพัฒน์
งานบุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นายณัฏฐพงศ์ ด้วงจันทร์
นายซาการียา โดนิกา
นางสาวศิเรมณาระ มหิฤศรคเณศวร
นายกิตติชัย ไชยแก้ว
นางสาวมารีย๊ะ อีซอ
นางสาวฮัสนี ฮะมะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่
นายอริสท์ มะ
นายซูบีร มามะ
นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ
นายมูหามะซือกรี มะอุเซ็ง
นายแวอาลี แวอุเซ็ง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
คนงาน
นางประภาพร ดำสง
นางสาวกูเยาะ บีดิง
แม่บ้าน
แม่บ้าน

.