การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติกจำนวน 1 รายการ

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายงาน

by jaravee

19 October 2017

0 Comments