สโมสรนักศึกษา

ทำเนียบสโมสรนักศึกษา
นายอามีน เจ๊ะซู
นายนัซรูดดิน ดือเระ
นายอัลวี หะยีซำสูดิง
นางสาวนลินา สาแม
นางสาวมุสตาฮา สะบูดิง
นายพัตรี เปาะอาเดะ
(นายกสโมสรนักศึกษา)
(รองนายกสโมสรนักศึกษา)
(รองนายกสโมสรนักศึกษา)
(เลขานุการ)
(เหรัญญิก)
(งานวิชาการ)
นางสาวฮาดาวีย๊ะ อาหามะ
นายอัสมัน เจะหะ
นายมูหาหมัดฟิตรี อูเซ็ง
นายซาวาวี มาหามะปาริส
นายอับดุลปาตัส โน๊ะ
นายนัสรีย์ อาแว
(งานวิชาการ)
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
(งานสารสนเทศ)
(งานประชาสัมพันธ์)
(งานประชาสัมพันธ์)
นางสาวฮายาตี สนิเจ๊ะนะ
นางสาวซูเรียนนา มือเยาะ
นางสาวซูรายดา ปาแต
นายอมิรุลอัสวัน อุเซ็ง
นายลุกมัน เจ๊ะและ
(งานประชาสัมพันธ์)
(สวัสดิการ)
(สวัสดิการ)
(ฝ่ายศิลป์)
(ฝ่ายศิลป์)