วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพด้านนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย

3. บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน

4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหาร และการจัดการ

 

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม

 

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

.