วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องวิถีชุมชน

 

วิสัยทัศน์

เน้นการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติทางวิศวกรรม สอดคล้องกับวิถีชุมชน มุ่งพัฒนาบุคลากร ผลงาน ทางวิชาการและงานวิจัย สู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

5. การบริหาร และการจัดการ

 

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม

 

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

.