ประวัติคณะ

ประวัติคณะ

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษา และภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหารการจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังมีโอกาสที่จะรองรับการศึกษาต่อ และการใช้บริการทางการอุดมศึกษาของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย 

         ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเป็นศูนย์ประสานงานและบริหารโครงการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550โดยที่ยังไม่มีสถานที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างเป็นของตัวเอง การดำเนินการต่างๆ ได้จัดทำที่สำนักงานชั่วคราวอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          ในปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่ง คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาโยธา

          ในปี พ.ศ. 2552 ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 5 สาขา และได้ลงนามความร่มมือทางวิชาการกับโรงเรียนดารุสสาลาม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในหลักสูตรพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์

          ในปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทำการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาในพื้นที่ โดยทำการเปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) จำนวน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) และในปีนี้ คณะได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัว และสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น