เกี่ยวกับคณะ

        ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเป็นศูนย์ประสานงานและบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดย ที่ยังไม่มีสถานที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างเป็นของตัวเอง การดำเนินการต่างๆ ได้จัดทำที่สำนักงานชั่วคราวอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

       ในปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่ง คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาโยธา

       ในปี พ.ศ. 2552  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 5 สาขา และได้ลงนามความร่มมือทางวิชาการกับโรงเรียนดารุสสาลาม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในหลักสูตรพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์

        ในปีการศึกษา 2553 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทำการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาในพื้นที่ โดยทำการเปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) จำนวน 5 สาขา วิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) และในปีนี้ คณะได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัว และสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น