โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank”

Monthly Archives: February 2020

โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank”

by chonthisa

27 February 2020

0 Comments

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิกา... Read more

กิจกรรมวันสถาปนาฯที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

by pongsathorn

10 February 2020

0 Comments

กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท... Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio

by pongsathorn

6 February 2020

0 Comments

http://www1.pnu.ac.th/th/images/Articles/Academic/2563/02/4-2-63.PDF

ขอความอนุเคราะห์สโมสรนักศึกษา

by pongsathorn

12 February 2019

0 Comments

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค Thailand 4.0

by pongsathorn

12 February 2019

0 Comments