กิจกรรมแข่งขันโกลคาร์ท ในโครงการ Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์

Daily Archives: 7 August 2019

ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล NRIC 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ครั้งที่ 2

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 62 ณ วัดพณาสนฑ์ อ... Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ในวันที่ 2 มิถุนายน 62 มัสยิดกูแบสาลอ บ้าน... Read more