โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

by pongsathorn

16 Oct 2019

    
อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดี
รองคณบดี สำนักงานคณบดี
อ.มัจดี โต๊ะตาหยง อ.ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
อาจารย์ ดร.มัจดี  โต๊ะตาหยง อาจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ พลาศัย ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์ อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี
 • กลุ่มงานวิชาการ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานบริหารกลาง
อ.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์
อาจารย์ ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานหลักสูตรและพัฒนา

นางสาวนันทวรรณ โพธิ์ดำ

งานทะเบียนและประเมินผล
kittana_ps_pat1
อาจารย์กฤตธนา อดิศัยศักดา

นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่

งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

อาจารย์มุหัมมัด มั่นศรัทธา
nee_ps_pat1
นางสาวซิรีณ มูดอ

งานห้องปฏิบัติการ

นายอริสท์ มะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
posu_ps_pat2
นายอับดุลฮากิม ยำปลี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
sun_ps_pat3
นายฮาซัน เจ๊ะยอ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานห้องสมุด/สื่อการสอน
อ.ซุลกีฟลี มามะ
อาจารย์ซุลกีฟลี  มามะ

นางสาวนันทวรรณ โพธิ์ดำ

งานบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
hatsan_ps_pat1
อาจารย์ ดร.ฮัสซัน  ดาโอะ
อ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
อาจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

อาจารย์พงศกรณ์ เทพษร
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานแผนและงบประมาณ
mining_ps_pat1
อาจารย์วนัชพร แมงสาโมง
savitree_ps_pat2
นางสาวสาวิตรี เทศสี

งานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
อ.นริสสา วิวรรธนโรจน์
อาจารย์นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์
ระดับคณะ

อาจารย์วิยุดา เพชรจิรโชติกุล
nkwan_ps_pat2
นางสาวสาลินี ศรีษะน้อย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ชลธิศา เวทโอสถ
อาจารย์วิยุดา-โยธากุล2
อาจารย์วิยุดา เพชรจิรโชติกุล

อาจารย์รชต เรืองกาญจน์

งานบริหารความเสี่ยง
mining_ps_pat1
อาจารย์วนัชพร แมงสาโมง
ajump_ps_pat1
อาจารย์ ดร.อรรคเดช อับดุลมาติน
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ปริญญา พานิชย์
นายณัฐพงศ์-ด้วงจันทร์j1
นายณัฏฐพงศ์ ด้วงจันทร์

งานอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์จั้ง
อาจารย์ฮาซัน คอแด๊ะ
นายพงศธร ภูวพัฒน์
นายพงศธร ภูวพัฒน์

งานแนะแนว

อาจารย์ฮาซัน คอแด๊ะ
อาจารย์เอ็ม
อาจารย์รชต เรืองกาญจน์

นายพงศธร ภูวพัฒน์

งานธุรการและสวัสดิการ
(ทุนการศึกษา/นศท./หอพัก)
ajump_ps_pat1
อาจารย์ ดร.อรรคเดช อับดุลมาติล
นายณัฐพงศ์-ด้วงจันทร์j1
นายณัฏฐพงศ์ ด้วงจันทร์

งานวินัย
อ.ชัยเจริญ มางัดสาเระ
อาจารย์ชัยเจริญ มางัดสาเระ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.พลากร พรหมเมศร์
ผศ.พลากร พรหมเมศร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ปริญญา พานิชย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

นายพงศธร ภูวพัฒน์

กิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์จั้ง
อาจารย์ฮาซัน คอแด๊ะ
อ.นิดา แซ่จอง
อาจารย์นิดา  แซ่จอง
อาจารย์ปริญญา
อาจารย์ปริญญา พานิชย์
อ.อาเฟนดี ท่าสอน

อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน
hatsan_ps_pat1
อาจารย์ ดร.ฮัสซัน  ดาโอะ
patan_ps_pat1
อาจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานวิจัย/ตำรา/นวัตกรรม
patan_ps_pat1
อาจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย
fai_ps_pat2
นางสาวศุภลักษณ์ ปรีชาเรืองฤทธิ์

งานบริการวิชาการ
อ.ซุลกีฟลี มามะ
อาจารย์ซุลกีฟลี  มามะ
fai_ps_pat2
นางสาวศุภลักษณ์ ปรีชาเรืองฤทธิ์
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
fit_ps_pat1
อาจารย์ฮาฟิซ แมแรกาเจ

ธุรการและสารบรรณ
nee_ps_pat1
นางสาวซิรีณ  มูดอ

งานคลัง(การเงิน/บัญชี)
woh_ps_pat3
อาจารย์นาซือเราะ เจ๊ะดอเล๊าะ
nisakon_pa_pat2
นางสาวนิสากร บกดำ
fa_ps_pat2
นาสาวฟาซีรา เจะอามะ

งานพัสดุและยานพาหนะ
รูปว่างนักศึกษาสโมสร1
นางสาวกาญจนา ปุยพรม

งานอาคารสถานที่

อาจารย์ปริญญา พานิชย์

งานประชาสัมพันธ์
nkwan_ps_pat2
นางสาวสาลินี ศรีษะน้อย

งานประชุมและเลขานุการ
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
นางมารีฮัน   ลาเต๊ะบือริง

บุคลากรสายสนับสนุน
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง b-36  nisakon_pa_pat2 รูปว่างนักศึกษาสโมสร1 นายณัฐพงศ์-ด้วงจันทร์j1 yaya_ps_pat2
นางมารีฮัน ลาเต๊ะบือริง นางสาวนันทวรรณ โพธิ์ดำ นางนิสากร  บกดำ นางสาวกาญจนา ปุยพรม นายณัฏฐพงศ์ ด้วงจันทร์ นายซาการียา โดนิกา
งานบุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา
nee_ps_pat1 juta_ps_pat1 นายอริส มะ ตอบิบ posu_ps_pat2 sun_ps_pat3
นางสาวซิรีณ มูดอ นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่ นายอริสท์ มะ นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ นายอับดุลฮากิม ยำปลี นายฮาซัน เจ๊ะยอ
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
fa_ps_pat2 nkwan_ps_pat2 savitree_ps_pat2 fai_ps_pat2 นายพงศธร ภูวพัฒน์ lee_ps_62_pat1
นางสาวฟาซีรา เจะอามะ นางสาวสาลินี ศรีษะน้อย นางสาวสาวิตรี เทศสี นางสาวศุภลักษณ์ ปรีชาเรืองฤทธิ์ นายพงศธร  ภูวพัฒน์ นายแวอาลี แวอุเซ็ง
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คนงาน
kuyoh_ps_pat1 koy_ps_pat2 pui_ps_pat2
นางสาวกูเยาะ บีดิง นางสาวธาราทิพย์ ยศศิริ นางสุภาพร ขุนใหญ่
แม่บ้าน แม่บ้าน แม่บ้าน

.

Tags: