ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm

ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

by web

20 Oct 2017

ห้องบรรยายสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory)
2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Laboratory)
3. ห้องปฏิบัติการสายอากาศและไมโครเวฟ (Antenna and Microwave Laboratory)
4. ห้องปฏิบัติการดิจิตอล (Digital laboratory)
5. ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Laboratory)
6. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Laboratory)
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory)

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>