หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

by habib

29 Mar 2017

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สายทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเฉพาะ รวมทั้งนำความรู้ด้าน องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถติดต่อสื่อสาร โดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา

คลิกที่นี่เพื่อ Download PDF

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>