วิศวกรรมไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

วิศวกรรมไฟฟ้า

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อส.บ.)

by nisida

10 November 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

by nisida

21 October 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบด้วย 7 ห้องดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้า 2. ห้องปฏิบัติการทดลองวัดและอุปกรณ์การวัด 3. ห้องปฏิบัติการทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 4. ห้องปฏิบัติการทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 5. ห้องปฏิบัติการทดลองระบบควบคุม... Read more

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

by nisida

30 March 2017

0 Comments

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

30 March 2017

0 Comments