วิศวกรรมไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562... Read more

4

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ครั้งที่ 2

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 62 ณ วัดพณาสนฑ์ อำเภอเมือง นราธิวาส... Read more

3

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในศาสนสถานและพลังงานทางเลือก ในวันที่ 2 มิถุนายน 62 มัสยิดกูแบสาลอ บ้านกูแบสาลอ อำเมือง จังหวัดนราธิวาส... Read more

4

กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการ Open Gear ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อส.บ.)

by nisida

10 November 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

by nisida

21 October 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบด้วย 7 ห้องดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้า 2. ห้องปฏิบัติการทดลองวัดและอุปกรณ์การวัด 3. ห้องปฏิบัติการทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 4. ห้องปฏิบัติการทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 5. ห้องปฏิบัติการทดลองระบบควบคุม... Read more

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

by nisida

30 March 2017

0 Comments

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

30 March 2017

0 Comments