วิศวกรรมโยธา

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

วิศวกรรมโยธา

กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

c5_1

กิจกรรมสำรวจภาคสนาม

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

กิจกรรมสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 สถานที่ นิคมสร้างตนเองกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส... Read more

c4_1

โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาโครงการอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาโครงการอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่... Read more

c3_7

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ชุมชนบ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส... Read more

c2_1

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 สถานที่ บ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส... Read more

c1_2

โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ และสาธิตด้านการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ และสาธิตด้านการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถานที่ โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส... Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

by nisida

10 November 2017

0 Comments

อารมถ่ายทอดความรู้และสาธิต
 เรื่อง คอนกรีตพรุน ณ โรงเรียนนราธิวาส

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และสาธิต “คอนกรีตพรุน”

by abideng

24 October 2017

0 Comments

ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างลานอเนกประสงค์ด้วยคอนกรีตพรุน ณ โรงเรียนนราธิวาส อารมถ่ายทอดความรู้และสาธิต
เรื่อง คอนกรีตพรุน ณ โรงเรียนนราธิวาส... Read more

4

พบปะ Civil Engineering 2560

by abideng

23 October 2017

0 Comments

 

ห้องปฏิบัติการโยธา

by abideng

23 October 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1.)   ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2.)   ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์    3.)   ห้องปฏิบัติกา... Read more