วิศวกรรมเครื่องกล

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

วิศวกรรมเครื่องกล

6

กิจกรรมแข่งขันโกลคาร์ท ในโครงการ Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

5

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล SER 2019

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล IMIT SIC 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

2

ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล NRIC 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

by chonthisa

7 August 2019

0 Comments

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

30 March 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมระดับนานาชาติ

by pongsathorn

28 February 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมระดับนานาชาติ CONFERENCE ON TECHNOLOGY & OPERATION MANAGEMENT (CTOM 2016)   ณ School of technology Management & logistics,College of Business Universiti Utara Malaysia.... Read more