วิศวกรรมอุตสาหการ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

วิศวกรรมอุตสาหการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

by nisida

10 November 2017

0 Comments

1

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

by nisida

20 October 2017

0 Comments

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 6 ห้อง ดังนี้ 1 ห้องปฏิบัติการวัสดุ 2 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 3 ห้องปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน 4 ห้องปฏิบัติการการวัด 5 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง 6 ห้องปฏิบัติการคอม... Read more

เอกสารการขอรับรองหลักสูตร วศบ อุตสาหการ มนร 58_59

by nisida

18 August 2017

0 Comments

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

4 April 2017

0 Comments

ทดสอมมาตรฐานวิชาชีพ_11

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

by nisida

1 April 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมฝีกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธื 2560 และวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส... Read more

แนะแนว รร. ตันหยงมัส_26

ออกแนะแนวโรงเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

by nisida

1 April 2017

0 Comments

ด้วยทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ออกแนะแนวให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนตันหยงมัส โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนอัครศาสตร์มูลนิธิ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... Read more

เยี่ยมโรงงาน PFP_18

บริการวิชาการ”เยี่ยมบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ”

by nisida

1 April 2017

0 Comments

ด้วยทางคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เดินทางไปเยี่ยม บ.แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อนำเสนอการออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการผลิตสู่ระบบ 4.0... Read more

ส่งมอบประตู ร.ร.ต.ม._19

โครงการบริการวิชาการ “สร้างประตูรั้วและซุ้มโรงเรียนตันหยงมัส”

by nisida

30 March 2017

0 Comments

ด้วยทางโรงเ่รียนตันหยงมัสได้ทำข้อตกลงร่วมกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมีความจำเป็นต้องประตูรั้วและซุ้มโรงเรียน เพื่อความสวยงามและความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน ทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมนั... Read more

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

by nisida

30 March 2017

0 Comments

โครงการมีดแทงหยวก_7

โครงการบริการวิชาการ “64 โรงเรียน รวมใจภักดิ์รักแทงหยวก”

by nisida

30 March 2017

0 Comments

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ส่งมอบ มีดแทงหยวกกล้วยให้โครงการ "64โรงเรียน รวมใจภักดิ์รักแทงหยวก" ณ โรงเรียนบ้านกาเด็ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการฝึกอบรมศิลปะการแทงหยวก สืบสานภูมิปัญญาไทย แต่อดีตกาล และให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ภูมิป... Read more