วิศวกรรมอุตสาหการ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

วิศวกรรมอุตสาหการ

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น งานประชุมวิชาการประดับชาติ

by nisida

10 July 2019

0 Comments

ยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019) หัวข้อเรื่อง "ข้อบกพร่องที่เกิดจากการเชื่อมเสียดทานแบบกวนใต้น้ำของอะลูม... Read more

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ

by nisida

10 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562  นักศึกษาชั้นปี 4 นำทีมโดย 1.น.ส.มาซีฮะห์ เซียะนะ 2. น.ส.นุรมัยซาระห์ อาหะมะ 3. น.ส.ซูไฮลา กาจิ 4. น.ส.ซูรียา สะตะ 5. ผศ.มูหามัด เต๊ะยอ 6. อ.นิศิดา อุตมารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการร... Read more

ศึกษาดูงานปุ้มปุ้ย

by nisida

10 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรู้นอกสถานที่ ที่ บ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ตรัง  ... Read more

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ บ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส

by nisida

10 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ออกบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดถ่านโดยใช้หลักการไทรโบโลยี กลุ่มวิสาหกิจชุมบ้านทอนอามาณ อ.เมือง จ.นราธิวาส  ... Read more

เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา

by nisida

10 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เห็นการทำงานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากรายวิชาการขึ้นรูป โดยได้รับความรู้ วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคต่างๆจากศูนย์ศิ... Read more

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่14

by nisida

10 July 2019

0 Comments

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันลูกสูบเคลื่อนที่ ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้... Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

by nisida

10 November 2017

0 Comments

1

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

by nisida

20 October 2017

0 Comments

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 6 ห้อง ดังนี้ 1 ห้องปฏิบัติการวัสดุ 2 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 3 ห้องปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน 4 ห้องปฏิบัติการการวัด 5 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง 6 ห้องปฏิบัติการคอม... Read more

เอกสารการขอรับรองหลักสูตร วศบ อุตสาหการ มนร 58_59

by nisida

18 August 2017

0 Comments

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

4 April 2017

0 Comments