ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

by web

20 October 2017

0 Comments

ห้องบรรยายสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory) 2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Laboratory) 3. ห้องปฏิบัติการสายอากาศและไมโครเวฟ (Antenna... Read more