บุคลากร

บุคลากร

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชลธิศา เวทโอสถ
ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์
อาจารย์ยรรยง สุรัตน์
อาจารย์ซาการียา สะอิ
อาจารย์ฮาบิบ บิณอะฮมัด
อาจารย์วิยุดา โยธากุล
หัวหน้าสาขา (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์รชต เรืองกาญจน์
อาจารย์นาซือเราะ เจ๊ะดอเล๊าะ