วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

83824276_100863934812687_7789926942332944384_o

การแข่งขัน Young PNU Tuttlebot Competition 2020

by Hassan

27 February 2020

0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot Competition 2020 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ปี 2563 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีทีมเข้... Read more

messageImage_1562216292047

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา

by chonthisa

10 July 2019

0 Comments

นักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด สาขาจังหวัดยะลา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562... Read more

472326

อาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างมนร.และเกษตรจังหวัด

by chonthisa

10 July 2019

0 Comments

อำเภอระแงะ ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาในสาขาฯ ไปจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 ที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมา... Read more

ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

by web

20 October 2017

0 Comments

ห้องบรรยายสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory) 2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Laboratory) 3. ห้องปฏิบัติการสายอากาศและไมโครเวฟ (Antenna... Read more

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

30 March 2017

0 Comments