รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

inform-2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

by web

25 May 2016

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม    ถึง 25 มีนาคม 2559  [ปิดรอบการสมัคร]
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่   2  พฤษภาคม    ถึง 8 กรกฎาคม 2559 new

วิธีการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังนี้
1. ใบสมัคร ของผู้สมัครที่กรอกสมบูรณ์ โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย หน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
6. ค่าสมัคร 140 บาท

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>