รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

ยินดีต้อนรับ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

by web

03 Feb 2014

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาโยธา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557  ปิดรอบการรับสมัคร
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557  ปิดรอบการรับสมัคร

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-29 พฤษภาคม 2557 ปิดรอบการรับสมัคร
รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2557

 

วิธีการรับสมัคร  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วย 2 วิธี

1. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ คณะที่ตนเองสนใจเข่้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่

2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ …คลิกที่นี่พร้อมพิมพ์ในสมัครดังกล่าว และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง “กองส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์ วงเล็บมุมซองด้านว่าขวา (สมัครสอบ ป.ตรี มนร.)” พร้อมแนบหลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังนี้
          2.1 ใบสมัคร ของผู้สมัครที่กรอกสมบูรณ์ โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
          2.2 รูปถ่าย หน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
          2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
          2.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
          2.6 ค่าสมัครสอบภาคปกติ คนละ 100 บาท ภาคสมทบ 150 บาท โดยชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุใบแจ้งการชำระเงิน

หมายเหตุ : ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ ดังนี้ “กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 ม. 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000″

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>