ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

by pongsathorn

16 Oct 2019

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
คณบดี
อ.มัจดี โต๊ะตาหยง
ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์ อาจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ พลาศัย อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา อาจารย์ ดร.มัจดี  โต๊ะตาหยง นางพิไล ชูเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี
Tags: