คู่มือปฏิบัติงานและ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คู่มือปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม

1.1 งานแผนและงบประมาณ

1.2 งานประกัน

      1.2.1 ประกันคุณภาพระดับคณะ


      1.2.2 ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

1.3 งานสารสนเทศ

1. - งานนโยบายและแผน

8 : เทมเพลตพาวเวอร์พอยต์ (Powerpoint Template) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team