ข่าวสารวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565
#รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
สาขาที่เปิดรับ
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team