ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง "นวัตกรรมอุปกรณ์ให้ความร้อนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก"

ผู้สอบ นายพงษ์ดนัย เศียรสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

 

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง "เครื่องช่วยปอกเปลือกลูกตาลโตนด"

ผู้สอบ นายนัทวัฒร์ นิลมาลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

 

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตมะพร้าวคั่วสำหรับ ผู้ประกอบการระดับชุมชน"

ผู้สอบ นายอารักข์ คงเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นิโอะ ปูซู

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team