ตารางสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ วศ.ม.

ตารางสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

เวลา 9:00 - 15:30

สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team