รายงานการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามหนังสือที่ อว ๐๘๐๖.๐๑.๑๒/๓๔๐๔ 18 ธันวาคม 2563 เรื่องรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) นั้น 

บัดนี้ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด