บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการบริการวิซาการ และ พัฒนาการให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการให้บริการจากสาขาวิซาต่าง ๆ ใน 3 ลักษณะ ได้แก่

  1. การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า เป็นการพัฒนาศาสนสถานร่วมกับชุมชน
  2. การให้บริการวิชาการอบรมการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้านต่าง ๆ
  3. การให้บริการวิชาการทดสอบ รับรอง และให้คำปรึกษา

 

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลในภาพรวมของการให้บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้รวบรวมข้อมูลรูปแบบการให้บริการวิชาการของสาขาวิซาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกได้ทราบอย่างแพร่หลาย ผู้รับบริการวิชาการที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรับบริการวิซาการได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือสาขาวิชาต่าง ๆ

 

Download คู่มือบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team