ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meetings โดยมีคณะกรรมการประเมินแต่ล่ะหลักสูตรดังนี้

  • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1. อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา  2.ผศ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน  3.อาจารย์สุมาลี กรดกางกั้น
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  1.อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว  2.อาจารย์กฤษฎา​ พรหมแก้ว  3.อาจารย์วีรพล ทองคุปต์
  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  1.รศ.ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์  2.ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว  3.อาจารย์ทรงยศ สารภาพ
  • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา  1.รศ.ดร.สราวุธิ  จริตงาม  2.อาจารย์ทรงยศ สารภาพ  3.ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
  • หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ป.โท)  1.ผศ.ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์  2.ผศ.ดร.โรสนี จริยะมาการ  3.ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1.อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา  2.อาจารย์ทรงยศ  สารภาพ  3.อาจารย์วีรพล ทองคุปต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team