คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565
#รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
สาขาที่เปิดรับ
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
● เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2564
***สมัครออนไลน์***
Click >> http://admission.pnu.ac.th
****สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานฯ
*****หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
----------------------------------------------------------------------
หลักฐานการสมัคร
▪️ รูปถ่าย 1 นิ้ว ▪️สำเนาบัตรประชาชน ▪️สำเนาทะเบียนบ้าน ▪️Transcript ▪️ใบรับรองความประพฤติ ▪️

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team