การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยา (Covid-19)

พิมพ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลดค่าเทอม 50% สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3CRZlZc