การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยา (Covid-19)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลดค่าเทอม 50% สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3CRZlZc

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team