กิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่าน Zoom

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผ่านระบบ ZOOM Meetings ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทางคณะผู้บริหารและบุคลากร ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง


1.รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team