กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ Sit Tight, Speak Right

เมื่อวันที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 26 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Sit Tight, Speak Right โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Universiti  Teknologi Petronas เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team