กิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

พิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meetings โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง