กิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meetings โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team