ดร. อาบีเด็ง ฮาวา
ดร. อาบีเด็ง ฮาวาDeputy Dean of Research & Academic Servicesdr.abideng@pnu.ac.th

ข่าวทุนวิจัย

กิจกรรมวิจัย

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อการพูดคุยมีดังนี้ 

1. วิทยากรด้านการเขียนข้อทุนวิจัย...

บริการวิชาการ - Academic Services

ผลงานวิชาการที่ผ่านมาโดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ดังนี้ 
อำเภอ xxxx จังหวัดนราธิวาส
  • โครงการบูรณาการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1มัสยิด 1 อำเภอ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ระบบสารสนเทศวิจัย

NRMS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team