กลุ่มบริหารงานกลาง

พิไล ชูเกื้อ – Philai Chukuea

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Acting Head of the Dean office

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030
Email: philai.c@pnu.ac.th

มารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
Mareehan Latehbuering

งานทรัพยากรณ์บุคคล
Human Resource

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: mareehan.l@pnu.ac.th

ซิรีณ มูดอ - Sireen Mudor

งานธุรการและสารบรรณ
Administrative & Correspondence

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3203
Email: sireen.m@pnu.ac.th 

นิสากร บกดำ - Nisakorn Bokdam

งานคลัง(การเงิน/บัญชี)
Finance

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: nisakorn.b@pnu.ac.th

กาญจนา ปุยพรม - Kanchana Puiprom

งานพัสดุ
Procurement

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: kanchana.b@pnu.ac.th

ซาการียา โดนิกา
Sakareeya Donika

งานอาคารสถานที่ - Premises

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: sakareeya.d@pnu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team