งานนโยบายและแผน
Policy & Planning

เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องวิถีชุมชน
เป็นรากฐานในการพัฒนาคน สังคม ของสามจังหวัดชายแดนใต้

วิสัยทัศน์ / Vision

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้
ด้านวิชาชีพด้านนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหาร และการจัดการ
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม
เอกลักษณ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

CORE VALUES

TEAM

TEAM

ETHIC

ETHIC

ACTIVENESS

ACTIVENESS

MODERNIZATION

MODERNIZATION

แผนและงบประมาณ

แผนและงบประมาณ

การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าต่อองค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร
ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรตามเกณฑ์AUN-QA และคณะตามเกณฑ์ CUPT-QA เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA
บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยสูงสุดภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอนในการปฏิบัติราชการและต้องมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สารสนเทศ

สารสนเทศ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายเพื่อบริการ และพัฒนาตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Our Team

ทีมงานฝ่ายนโยบายและแผน / Members of Policies & Plans

ผศ. ดร. พรรณเพ็ญ  ถาวรประสิทธิ์
ผศ. ดร. พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์Deputy Dean of Policies & Plansphanpen.p@pnu.ac.th
"ดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะให้ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร โดย TEAM ตามค่านิยมองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการทำงาน และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองตามความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainability)"
ผศ. พงศกรณ์ เทพษร
ผศ. พงศกรณ์ เทพษรHead of Planning & Budgetingpongsakorns.t@pnu.ac.th
อ. อาฟีพ จิการะจิ
อ. อาฟีพ จิการะจิQuality Assurancearfip.j@pnu.ac.th
อ. นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์
อ. นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ Head of QA (Programme)narissa.p@pnu.ac.th
อ. วนัชพร แมงสาโมง
อ. วนัชพร แมงสาโมงHead of Risk Managementwannachaporn.m@pnu.ac.th
สาวิตรี เทศสี
สาวิตรี เทศสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปsawittri.t@pnu.ac.th
อ. วิยุดา เพชรจิรโชติกุล
อ. วิยุดา เพชรจิรโชติกุลHead of QA (Faculty)wiyuda.y@pnu.ac.th
ดร. ฮัสซัน ดาโอะ
ดร. ฮัสซัน ดาโอะHead of Information Technologyhassan@pnu.ac.th
สาลินี ศรีษะน้อย
สาลินี ศรีษะน้อยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปsalenee.s@pnu.ac.th

ข่าวและประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team