งานวิชาการ
Academic Affairs

Faculty of Engineering, Princess of Naradhiwas University

กลุ่มงานวิชาการ

งานหลักสูตรและพัฒนา

งานหลักสูตรและพัฒนา

รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการประสานงานกับส่วนงานวิชาการหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

งานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาควบคู่กับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning) ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย​ เเละส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง​ 
งานทะเบียนและประเมินผล

งานทะเบียนและประเมินผล

รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา บริการด้านการเรียนการสอนของคณะ รับ-ส่ง/เสนอคำร้อง เอกสารทางการศึกษาและหนังสือราชการ
งานบันฑิตศึกษา

งานบันฑิตศึกษา

ภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ กำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
งานห้องสมุด/สื่อการสอน

งานห้องสมุด/สื่อการสอน

มีหน้าที่เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศด้านวิชาการ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน โครงการแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

Our Squad

ทีมงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดร. ชลธิศา รัตนชู
ดร. ชลธิศา รัตนชูDeputy Dean of Academic Affairschonthisa.w@pnu.ac.th
ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์
ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์Head of Academic Affairskrittiya.ongw@pnu.ac.th
จุฑามาศ แก้วยี่
จุฑามาศ แก้วยี่นักวิชาการศึกษา – Academic affair officerjutamas.k@pnu.ac.th
นันทวรรณ โพธิ์ดำ
นันทวรรณ โพธิ์ดำHead of Postgraduate Studiesnantawan.p@pnu.ac.th
อ. ซุลกีฟลี  มามะ
อ. ซุลกีฟลี มามะHead of Librarysulkiflee.m@pnu.ac.th
ผศ. มุหัมมัด มั่นศรัทธา
ผศ. มุหัมมัด มั่นศรัทธาHead of Internship affairs Muhammad.m@pnu.ac.th
ดร. ฮัสซัน ดาโอะ
ดร. ฮัสซัน ดาโอะHead of International Affairshassan@pnu.ac.th
อ. อาฟีพ จิการะจิ
อ. อาฟีพ จิการะจิHead of Curriculum Developmentarfip.j@pnu.ac.th
อ. กฤตธนา อดิศัยศักดา
อ. กฤตธนา อดิศัยศักดาHead of Admission & Recordkrittana.a@pnu.ac.th
image

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ - Academic Update

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team