Computer Engineering

Your Dream Begins Here...

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

B.Eng. (Computer Engineering)

มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานได้จริงในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเฉพาะ รวมทั้งนำความรู้ด้าน องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เครือข่าย ข้อมูล และการบริหารจัดการระบบ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

32

หน่วยกิต

             1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

12

หน่วยกิต

             1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

หน่วยกิต

             1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เส้นทางสู่อาชีพ - Career Path

วิทยาศาสตร์ข้อมูล <br> Data Science

วิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Science

 • Data Engineer/Analyst
 • Statistical Analyst
 • Business Intelligent Analyst
โครงข่ายและเว็บ <br> Network & Website

โครงข่ายและเว็บ
Network & Website

 • Network Engineer
 • Network Admin
 • Web Designer/Developer
ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ <br> Software & Hardware

ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
Software & Hardware

 • Software Engineer/
 • Mobile App Developer
 • Database Admin
 • Hardware Engineer
สารสนเทศ <br> Information Tech.

สารสนเทศ
Information Tech.

 • IT Project Manager
 • IT Supported Staff
 • IT Call Centre

Our Laboratories

601 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์
602 ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
603 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
604 ห้องปฏิบัติการแอปพลิเคชัน
605 ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

606 ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ
607 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
608 ห้องปฏิบัติการการวัดในระบบเครือข่าย
610 ห้องปฏิบัติการซอฟท์แวร์

.
.
วิทยาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งทำการฝึกฝนคอมพิวเตอร์ และระบบให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่างชาญฉลาด ด้วยภาพดิจิทัลจากกล้องถ่ายภาพและวิดีโอชนิดต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ จะสามารถเรียนรู้ที่จะระบุและทราบถึงวัตถุต่างๆ จากนั้นจะสามารถทำการตอบสนองต่อสิ่งที่มองเห็นตามที่ต้องการได้

ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของวงจรดิจิตอล รวมถึงการนำบอร์ดดิจิตอลมาควบคุมเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ วัดความชื่น มอเตอร์ ultrasonic gyroscope เป็นต้น


ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ เป็นห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะ เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Hardware และ Software ของหุ่นยนต์ ฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรม ด้วยการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ MacOS

เป็นห้องปฏิบัติการ แนะนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและองค์ประกอบของโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์การทางานของโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่างๆ การประกอบและทดสอบการติดตั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ และหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและ IoT เพื่อให้บรรลุแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวัน การนำอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IoT ไปใช้งานจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับองค์ประกอบทั้งหมดของมนุษย์

Intelligent laboratory implements intelligent technology and IoT to achieve more effective approach in daily life. The implementation of IoT enabled devices will facilitate human connection of all elements.
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย(Cisco Learning Cebter) เป็นห้องปฎิบัตการเพื่อเน้นการติดตั้ง การประยุกต์ ในการเรียนการสอน และได้ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมสอนทฤษฎี ควบคู่ให้เห็นถึงภาพจริงในการทำงาน โดยห้องปฎิบัติการนี้ ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทเครือข่ายชั้นนำอย่าง Cisco ซึ่งเป็นผู้นำด้านไอทีและระบบเครือข่ายทั่วโลก ได้มาช่วยออกแบบหลักสูตรและมีการอบรมออนไลน์ ผ่านวิดีโอคอเฟอเรนซ์

ข่าว / กิจกรรมของเรา - Our’s Activity

เรา ส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้งทางด้านการศึกษา นวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อชุมชน

Our Alumni - ศิษย์เก่าของเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team