การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Integrity & Transparency Assessment : ITA

การลงนามให้คำรับรอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยเจตจำนงสุจริต

01 - โครงสร้างการบริหาร
เลือกเมนู "เกี่ยวกับเรา" ⇒ "โครงสร้างการบริหาร"
02 - ข้อมูลคณะผู้บริหาร
03 - อำนาจหน้าที่
o4 - แผนยุทธศาสตร์
o5 - ข้อมูลการติดต่อ
o6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 - Q&A
o9 - Social Network
10 - แผนดำเนินงานประจำปี
o11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
17 - E-Service
18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
19 - รายงานการกำกับติดตาม
20 - รายงานผลการใช้จ่าย
21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 - การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคณะ
35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team