หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

B.Eng. (Mechanical Engineering)

ผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานได้จริงในด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม คิดเป็นทำเป็น สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

Feature Box

Feature Box

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

32

หน่วยกิต

             1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

12

หน่วยกิต

             1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

หน่วยกิต

             1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เส้นทางสู่อาชีพ - Career Path

บัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถทำงานได้หลากหลาย ได้แก่

  • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศหรือระบบทางเครื่องกล ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร
  • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
  • วิศวกรกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา บริหารจัดการอาคาร เครื่องจักรในโรงงาน
  • วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พลังงานทางเลือก ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกรด้านการขายผลิตภัณฑ์ ระบบทางวิศวกรรม
  • นักวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา นักวิชาการ อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  • ผู้ประกอบการ

Our Laboratories

1 Fluid Mechanics Lab
2 Automotive Lab
3 Thermodynamics & Heat Transfer Lab

4 Dynamics Lab
5 Material Testing Lab

.
.

Our Alumni / ศิษย์เก่าของเรา

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team