บุคลากรฝ่ายสนับสนุน - Supported Staffs

กลุ่มงานบริหารกลาง - Central Administration

พิไล ชูเกื้อ – Philai Chukuea

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Acting Head of the Dean office

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030
Email: philai.c@pnu.ac.th

มารีฮัน ลาเต๊ะบือริง
Mareehan Latehbuering

งานทรัพยากรณ์บุคคล
Human Resource

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: mareehan.l@pnu.ac.th

ซิรีณ มูดอ - Sireen Mudor

งานธุรการและสารบรรณ
Administrative & Correspondence

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3203
Email: sireen.m@pnu.ac.th 

นิสากร บกดำ
Nisakorn Bokdam

งานคลัง(การเงิน/บัญชี)
Finance

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: nisakorn.b@pnu.ac.th

กาญจนา ปุยพรม
Kanchana Puiprom

งานพัสดุ
Procurement

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: kanchana.b@pnu.ac.th

ซาการียา โดนิกา
Sakareeya Donika

งานอาคารสถานที่ - Premises

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: sakareeya.d@pnu.ac.th

กลุ่มงานนโยบายและแผน

สาวิตรี เทศสี – Sawittri Tessi

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: sawittri.t@pnu.ac.th

สาลินี ศรีษะน้อย
Salinee Srisanoi

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3200
Email: salenee.s@pnu.ac.th

กลุ่มงานวิชาการ

นันทวรรณ โพธิ์ดำ
Nantawan Phodum

นักวิชาการศึกษา
Academic affair officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: nantawan.p@pnu.ac.th

จุฑามาศ แก้วยี่
Jutamas Kaewyee

นักวิชาการศึกษา
Academic affair officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: jutamas.k@pnu.ac.th

อับดุลฮากิม ยำปลี
Abdulhakim Yampli

นักวิชาการศึกษา (วิศวกรรมโยธา )
Academic affair officer (Civil Engineering)

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: hakim.y@pnu.ac.th

อริสท์ มะ – Aris Ma

นักวิชาการศึกษา (วิศวกรรมเครื่องกล)
Academic affair officer (Mechanical Engineering)

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: aris.m@pnu.ac.th

อาหมัดตอบบิบ​ บินดอเลาะ
Amadtobib​ Bindoloh

นักวิชาการศึกษา (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Academic affair officer (Industrial Engineering)

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: amadtobib@pnu.ac.th

อาซัน เจ๊ะยอ
Arsan Cheyo

นักวิชาการศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Academic affair officer (Electrical Engineering)

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: arsan@pnu.ac.th

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ศุภลักษณ์ ปรีชาเรืองฤทธิ์
Suppalak Preecharuengrit

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3203
Email: suppalak.p@pnu.ac.th

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

พงศธร ภูวพัฒน์
Pongsathorn Puwapat

นักวิชาการศึกษา
Academic affair officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     +66 73709030  Ext. 3201
Email: pongsathorn.p@pnu.ac.th

ณัฎฐพงศ์ ด้วงจันทร์
Nattapong Duangjunt

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative officer

ข้อมูลเพิ่มเติม - More Info
Tel:     + 66 73709030 Ext. 3201
Email: nuttapong.d@pnu.ac.th
Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team